Algemene Voorwaarden Tao Vinci B.V.1. Toepasselijkheid

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Tao Vinci’: Tao Vinci B.V., tevens handelend onder de handelsnaam WOWoorbellen.nl
‘Koper’: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Tao Vinci in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Producten’: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tao Vinci alsmede op alle met Tao Vinci aangegane overeenkomsten.
3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Tao Vinci is ingestemd.
6. De internetsites van Tao Vinci richten zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
7. Tao Vinci behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
8. Door het gebruik van de internetsites van Tao Vinci en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
9. Tao Vinci is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per e-mail, gemaakt.
2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.
4. Koper en Tao Vinci komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Tao Vinci zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
5. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Tao Vinci garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. De Koper is de prijs verschuldigd die Tao Vinci in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Tao Vinci worden gecorrigeerd.
4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4. Betaling

1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
* via vooruitbetaling.
* iDeal
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op Postbank, rekening 4802379 t.n.v. Tao Vinci te Pijnacker. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Tao Vinci kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Tao Vinci
2. In het geval door Tao Vinci een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
3. Bij niet of niet-tijdige betaling zijn eventuele extra kosten altijd voor rekening van koper.
4. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Tao Vinci als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling)verplichtingen heeft moeten maken.
5. In geval van niet-tijdige betaling is Tao Vinci bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Tao Vinci ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Tao Vinci kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Tao Vinci het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
7. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Tao Vinci gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Tao Vinci van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Tao Vinci gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

6. Gebreken en Klachttermijn

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Tao Vinci ter kennisgeving worden gebracht.
2. De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Tao Vinci is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

7. Ruilen en herroeping

1. De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd verbruiksartikelen zoals beschermfolie die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Tao Vinci aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2. In geval van ontbinding is de Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan Tao Vinci terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.
3. Indien de consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Tao Vinci binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan Tao Vinci betaalde middels een bank- of giro overschrijving.
4. Tao Vinci is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

8. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Tao Vinci is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

9. Garantie en aansprakelijkheid

1. Tao Vinci garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
3. Tao Vinci is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Tao Vinci. Tao Vinci is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
4. Indien Tao Vinci, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
* indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
* indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Tao Vinci of de fabrikant zijn verricht;
* indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
* indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
* indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
6. De Koper is gehouden Tao Vinci te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Tao Vinci zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
7. Het is mogelijk dat Tao Vinci op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Tao Vinci is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Tao Vinci streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

10. Overmacht

1. In geval van overmacht is Tao Vinci niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Tao Vinci is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Tao Vinci, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12. Persoonsgegevens

1. Tao Vinci zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
2. Tao Vinci neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Diverse bepalingen

1. Tao Vinci B.V. is gevestigd te Kamille-erf 64, 2643 HZ Pijnacker (geen bezoekadres) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. 27281303. Het BTW-identificatienummer is NL8193.75.184.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Tao Vinci, Postbus 22, 2640 AA Pijnacker of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
2. Tao Vinci streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen acht uur te beantwoorden.